RegulaminPoniższy Regulamin określa zasady świadczenia usługi plej.tv przez operatora Inqbi Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Klonowica 24, lokal 116, 30-654 w Krakowie, Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000474556, NIP 679-309-46-01.


§1. Definicje


Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:


 1. Abonent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usługi dostarczanej przez Operatora.

 2. Cennik –dokument zawierający ceny poszczególnych elementów Usługi i postanowienia w zakresie warunków i metod płatności, w tym kosztów usług serwisowych.

 3. Operator – Inqbi Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Klonowica 24, lokal 116, 30-654 w Krakowie, Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000474556, NIP 679-309-46-01.

 4. Oprogramowanie Operatora – oprogramowanie, do którego Operator posiada prawa, służące do świadczenia Usługi, które może być także w ograniczonym stopniu udostępniane Abonentom na warunkach wskazanych w Regulaminie.

 5. Portal zintegrowany z Usługą –oznacza portal WWW, prowadzony przez podmiot trzeci, umożliwiający w szczególności wykorzystanie konta stworzonego tam przez Abonenta do logowania się do Serwisu.

 6. Program – to uporządkowany zestaw audycji (w szczególności telewizyjnych), utworów, reklam oraz innych przekazów audiowizualnych, wizualnych lub audialnych, przejmowany do wtórnego rozpowszechniania przez Operatora w sposób niezmieniony, a którego zawartość zależy od nadawcy takiego Programu. 

 7. Regulamin Ogólny (Regulamin) – niniejszy Regulamin Ogólny określający zakres i warunki wykonywania Usługi.

 8. Serwis – portal WWW Operatora, który umożliwia m.in. dostęp do Sieci, po uprzednim zalogowaniu Abonenta.

 9. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta między Abonentem a Operatorem przez dokonanie czynności faktycznych przez Abonenta.

 10. Urządzenia Operatora (Sieć) - sprzęt oraz infrastruktura, do których Operator posiada prawa, służące do transmisji sygnałów przez Operatora, połączone ze sobą w sposób zapewniający przesył i dosył Programu do określonego miejsca, stanowiącego połączenie z siecią innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, umożliwiającą Abonentowi dostęp do Sieci.

 11. Urządzenia końcowe (STB) – urządzenia, z których korzysta Abonent celem odbioru Usługi, posiadające w chwili podłączenia do sieci i zalogowania do konta Abonenta unikalny identyfikator, mające lub mogące uzyskać dostęp do Sieci, służące do odbioru lub mogące odbierać z Sieci Programy, choćby nie była to ich podstawowa funkcja. Urządzeniami końcowymi są w szczególności odbiorniki telewizyjne, komputery stacjonarne, komputery przenośne (także netbooki), konsole do gier, pady, tablety, telefony komórkowe (w tym smartfony).

 12. Usługa – usługa świadczona na rzecz Abonentów przez Operatora na podstawie zawartej Umowy, polegająca na rozprowadzaniu Programów przy wykorzystaniu Sieci, w sposób określony w Regulaminie, wraz z usługami dodatkowymi. §2. Postanowienia ogólne 1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest przez dokonanie przez Abonenta czynności faktycznych w postaci rejestracji w Serwisie.

 2. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

 3. Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu.


§3. Przedmiot Usługi i opłaty za jej świadczenie 1. Operator w ramach Usługi rozprowadza, przy wykorzystaniu Sieci, Programy do Abonentów, którzy mogą je odbierać za pomocą Urządzeń końcowych (STB).

 2. Usługa jest świadczona przez Operatora nieodpłatnie.


§4.Warunki świadczenia Usługi i korzystania z niej 1. W celu korzystania z Usługi, Abonent zobowiązany jest zarejestrować się w Serwisie. Abonent nie ponosi opłat abonamentowych z tytułu rejestracji w Serwisie oraz może w każdej chwili trwale zaprzestać korzystać z Usługi.

 2. Do dokonania rejestracji w Serwisie konieczne jest podanie przez Abonenta aktywnego adresu e-mail lub posiadanie aktywnego konta w Portalu zintegrowanym z Usługą. W przypadku, gdy korzystanie z danego elementu Usługi jest odpłatne, mogą być wymagane także inne dane konieczne do realizacji Umowy, takie jak imię i nazwisko, oraz adres zamieszkania Abonenta. Każdorazowo Abonent będzie informowany o zakresie, rodzaju i celu zbieranych od niego danych.

 3. Adres e-mail oraz hasło podane przez Abonenta podczas rejestracji w Serwisie, stanowią dane logowania do Serwisu. Abonent posiadający aktywne konto w Portalu zintegrowanym z Usługą, posiada możliwość zalogowania się do Serwisu również przy wykorzystaniu loginu i hasła do tamtego konta.

 4. Abonent, po zalogowaniu do Serwisu, może samodzielnie wybrać zakres świadczonej mu Usługi z aktualnej oferty Operatora oraz administrować swoim kontem w Serwisie poprzez wybranie stosownych opcji lub złożenie dyspozycji z poziomu Serwisu.

 5. Niedokonywanie wpłat nie wpływa na ważność konta w Serwisie.

 6. Korzystanie z Usługi odbywa się za pomocą Urządzenia końcowego (STB).

 7. Operator umożliwia korzystanie z Usługi po podaniu adresu aktywnego adresu email Abonenta.

 8. Abonent jest zobowiązany do nieujawniania danych logowania do Serwisu osobom trzecim oraz zobowiązany do informowania Operatora o każdym przypadku (lub podejrzeniu) nieuprawnionego przejęcia takich danych.

 9. Operator nie sprawuje kontroli redakcyjnej w zakresie materiałów czy audycji udostępnianych poprzez Programy, w szczególności nie ma wpływu na tzw. ramówkę Programu, o ile nie zaznaczył wyraźnie wyjątków od tej zasady.

 10. Zabronione jest korzystanie przez Abonenta z Usługi:

  1. w sposób niezgodny z jej charakterem i przeznaczeniem, uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Abonentów, lub wywołujący realne zagrożenie wystąpienia takiej awarii lub przeciążenia Urządzeń Operatora,

  2. w sposób godzący w integralność systemów informatycznych Operatora,

  3. w sposób prowadzący do  popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

  4. w sposób, który spowodowałby wykorzystanie Urządzeń Operatora w celu popełnienia czynu zabronionego (m.in. czynów stanowiących lub mogących stanowić oszustwo, wyłudzenie lub usiłowanie ich popełnienia).


§5. Rozszerzenie zakresu świadczonej Usługi


 1. Strony mogą rozszerzyć zakres świadczonych Usług, w szczególności o dodatkowe odpłatne elementy Usługi. Udostępnienie Abonentowi zamówionych dodatkowych odpłatnych elementów Usługi będzie możliwe po przedpłaceniu opłaty zgodnej z Cennikiem. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do ograniczenia zakresu świadczonych Usług. 

 2. Operator może umożliwić Abonentowi zmianę zakresu świadczonych Usług za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail lub Serwisu. Możliwość opisana w zdaniu pierwszym dotyczy zamówienia oraz rezygnacji z dodatkowych elementów Usługi.§6. Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia Usługi

 1. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Usługi lub jej elementów wobec każdego Abonenta, którego działania są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Ograniczenie lub zablokowanie dostępu do Usługi lub jej elementów może nastąpić po uprzednim wezwaniu takiego Abonenta do zaprzestania naruszeń lub dopełnienia obowiązków w wyznaczonym terminie i bezskutecznego upływu takiego terminu. Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy takie ograniczenie lub zablokowanie jest wymagane przepisami prawa lub stosownym orzeczeniem uprawnionego organu.

 3. Operator może zawiesić czasowo świadczenie Usługi z przyczyn technicznych, w szczególności w przypadku konserwacji czy modernizacji Urządzeń Operatora, jak również w przypadku konieczności usunięcia awarii lub jej zapobiegnięciu. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac planowych, które mogą spowodować pogorszenie jakości Usługi bądź konieczność ich zawieszenia, Abonent zostanie poinformowany ze stosownym wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 3 dni, za pośrednictwem Serwisu.

 4. W przypadku, gdy doszło do zaprzestania świadczenia Usługi obejmującej przechowywanie przez Abonenta jakichkolwiek danych, wówczas dane takie mogą zostać usunięte wraz z zaprzestaniem świadczenia tych elementów Usługi.


§7. Procedura reklamacyjna


 1. W przypadku uznania, że Usługa nie jest wykonywana w sposób zgodny z Regulaminem Abonent ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą takiego nienależytego wykonywania Usługi lub jej części. 

 2. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania, reklamacje powinny być zgłaszane w terminie do 12 miesięcy od:
  - ostatniego dnia okresu świadczenia Usługi lub danego elementu Usługi, w którym zakończyła się przerwa w jej świadczeniu, lub
  – dnia, w którym Usługa lub dany element Usługi zostały nienależycie wykonane lub miały być wykonane, lub
  – dnia, w którym doręczono fakturę zawierającą nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi lub danego elementu Usługi

 3. Reklamację można złożyć pisemnie, telefonicznie, lub ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę Operatora obsługującą Abonentów, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość w tym drogą elektroniczną. 

 4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

  1. określenie Abonenta, który składa reklamację, wraz z odpowiednim adresem (wystarczające jest podanie aktywnego adresu poczty elektronicznej)

  2. określenie elementu Usługi, której dotyczy,

  3. opis zdarzenia uzasadniającego wniesienie reklamacji, 

  4. wskazanie okresu, którego dotyczy reklamacja,

  5. podpis osoby składającej reklamację w imieniu Abonenta (nie dotyczy reklamacji wnoszonych w sposób inny niż droga pisemna)


§8. Ochrona danych osobowych


 1. Operator uprawniony jest, w zakresie określonym przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Prawa telekomunikacyjnego, do przetwarzania danych osobowych Abonenta dla celów realizacji Usługi, marketingu bezpośredniego usług własnych oraz, także po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy, do dochodzenia roszczeń. 


 1. Operator zobowiązuje się do zachowania należytej staranności, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu Sieci oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej Abonenta. Operator ponosi odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej, w tym danych osobowych Abonenta, przez podmiot prowadzący Platformę płatniczą


Zarejestrowanie się w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie maili reklamowych. Jeśli uzytkownik nie chce otrzymywać maili reklamowych może wypisać się z ich subskrypcji pisząc na adres kontakt@plej.tv z prośbą o wykreślenie go z bazy mailingowej.  


§9.Postanowienia końcowe


 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Abonentom nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, na każde ich żądanie.

 2. W przypadku spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004, nr 171, poz 1800 z późn zm.).

 3. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z Regulaminu czy korzystania z Usługi, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, spór może zostać rozstrzygnięty w drodze postępowania mediacyjnego lub przez właściwy sąd powszechny.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2013.